PROF. KANTA POONPIPAT

Chiang mai Portrait

เชียงใหม่เป็นเมืองเอกของอาณาจักรล้านนา ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มที่แวดล้อมด้วยขุนเขารอบด้านและมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีป่าเขาและที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ในที่ราบลุ่มแห่งนี้มีชาวไทอาศัยเป็นเวลานานมากกว่าพันปีเป็นกลุ่มชนที่นับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มชนที่ร่ำรวยด้วยศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีมนต์เสน่ห์จึงทำให้เป็นที่ที่หลงใหลแก่ผู้ที่ได้มาเยือน


ด้วยเหตุนี้ที่เมืองเชียงใหม่จึงมีมนต์เสน่ห์และน่าค้นหา จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า ในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านภาพถ่ายที่เกี่ยวกับคนไทในเมืองเชียงใหม่ ที่จะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอให้เห็นถึงคนไทในเมืองเชียงใหม่ ที่มีความสุขอยู่บนพื้นฐานของศิลปะและวัฒนธรรมอันมีมาอย่างยาวนาน ผลงานภาพถ่าย “Chiangmai Portrait” ประกอบด้วยผลงานที่ได้คัดสรรจำนวน 57 ภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งในการนำภาพถ่ายชุด “Chiangmai Portrait” มาจัดแสดงครั้งนี้เพื่อต้องการให้เห็นถึงเมืองเชียงใหม่ในแง่มุมต่างๆเพื่อที่จะมีส่วนที่ทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ผ่านภาพถ่าย


โดยที่ภาพถ่ายที่คัดสรรเพื่อนำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นผลงานที่ได้ทำการบันทึกตั้งแต่ปีค.ศ.1982 และดำเนินการบันทึกภาพถ่ายคนในเมืองเชียงใหม่มาโดยตลอดจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมืองเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก และสามารถรักษาและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามได้อย่างเหนียวแน่น กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลายอันน่าค้นหาของเมืองเชียงใหม่


치앙마이는 란나 왕국의 수도였습니다. 태국 북부의 핑 강 유역에 위치 해 있으며 사방이 산으로 둘러싸인 평지입니다. 또한 농사하기 좋은 비옥한 땅으로 이루어져 있습니다. 불교를 주로 믿는 타이족이 이곳에서 천년 이상 살아왔으며 문화와 예술이 풍부하고, 소박하지만 매력 있는 그들의 삶은 관광객의 발길을 끌고 있습니다.


이러한 이유로 치앙마이는 매력적이고 탐구하기 좋은 도시입니다. 저는 치앙마이로부터 영감을 얻어, 타이족의 오랜 문화와 예술에 담긴 행복을 사진으로 표현했습니다. ‘Chiangmai Portrait’는 총 57점의 작품으로 구성되어 있으며, 치앙마이의 다양한 모습을 사진으로 담아 아름다움을 전달하고 있습니다.


이번 전시에서 선보이는 사진들은 1982년부터 제작했습니다. 또한 변함없는 치앙마이의 모습과 그들의 견고한 전통, 문화예술의 보존을 위해 현재까지 치앙마이 사람들의 모습을 계속해서 사진에 담고 있습니다.

Title: หญิงชราแกะกระทัยม อำเภอแม่แจ่ม ค.ศ.2017 เทคนิค : digital photography Title: An old lady collecting garlic, Mae Cham.2017 Technique : digital photography
ป้าแสงดา ศิลปินแห่งชาติด้านผ้าทอ ขณะนั่งรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับช่างทอผ้า บ้านไร่ไผ่งาม อำเภอจอมทอง ค.ศ.1983
หญิงชาวไทลื้อ บ้านท่าฟ้า อำเภอเชียงม่วน ค.ศ.1995
สาวแม่แจ่มเดินผ่านทุ่งนาเพื่อไปวัดในเครื่องแต่งกายพื้นเมือง อำเภอแม่แจ่ม ค.ศ.2017
Title: ชายชาวเชียงใหม่กับไก่ชน อำเภอแม่แตง ค.ศ.1986 เทคนิค : gelatin silver print Title: A man with a fighting cock, Mae Tang, Chiangmai. 1986 Technique : gelatin silver print
Title: เด็กหญิงชาวไทลื้อ บ้านท่าฟ้า อำเภอเชียงม่วน ค.ศ.2005 เทคนิค : color slide reversal film transfer to digital photography Title: Tai Lue girls, Thafah, Chiangmuan .2005 Technique : color slide reversal film transfer to digital photography
Title: ร้านตัดผมชาย อำเภอสันป่าตอง ค.ศ.1985 เทคนิค : gelatin silver print Title: Barber shop, Sanpatong,Chiangmai.1985 Technique : gelatin silver print
Title: เด็กนักเรียนชายหญิงชาวแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม ค.ศ.2017 เทคนิค : digital photography Title: School Children, Mae Cham.2017 Technique : digital photography

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다