Our bodies were born on earth. But souls were born elsewhere (2020)

ไม่ว่าเพราะอะไร ก่อให้เกิดการเริ่มต้นของการถ่ายภาพนู้ด แต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญไปมากกว่า เราต้องการใช้ภาพนู้ดสื่อสารอะไร พอกล่าวถึงภาพเปลือย คำถามของคนส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงแค่ “ศิลปะ หรือ อนาจาร” แต่ทั้งๆที่จริงๆแล้ว การเปลือยมันมีความหมายแฝงอื่นมากกว่านั้น ไม่ว่าการจะพูดถึงตัวตน จิตวิญญาณ ความเป็นมนุษย์ ความอิสระ การส่งสาร
ดังนั้นภาพนู้ด บางภาพไม่ใช่แค่มองด้วยตาแล้วจะเข้าใจ แต่มันเป็นเหมือนปริศนา ที่จะต้องมองและคิด ไตร่ตรองอย่างเหมาะสม เพราะใดๆในโลกล้วนมีเรื่องราวและมีหลายด้าน และบางภาพก็ไม่อธิบายเป็นคำพูดให้เข้าใจได้ แต่ต้องใช้ความรู้สึก
ถ้าเปรียบเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มร่างกาย ผิวหนังมนุษย์ก็คงเปรียบเสมือนสิ่งที่ห่อหุ้มจิตวิญญาณ เราไม่มีทางรู้อะไรเลย ถ้าเรามองกันเพียงผิวเผิน
อาจจะเป็นเพราะว่าฉันเป็นคนสนใจในความคิดของมนุษย์ การค้นหาตัวตนของคนที่ฉันได้พบเจอหรือสัมผัส พอๆกับหลงใหลในผิวมนุษย์
ดังนั้นการบันทึกภาพของ..ฉัน ..
เปรียบเสมือนการแสดงออกของการสื่อสารระหว่างตัวฉันเองกับแบบ ในบางครั้งฉันก็เล่าเรื่องของตัวเอง แสดงในสิ่งที่ฉันคิด ผ่านภาพถ่ายที่มีแบบเปลือยเป็นส่วนประกอบในภาพ และบางครั้งฉันก็แสดงตัวตนของแบบในความคิดของฉันผ่านงานของฉันเอง
ภาพถ่ายชุดนี้ได้แรงบันดาลใจจากการตั้งคำถามของฉันที่ว่า จิตวิญญาณของเราถูกผูกติดกับร่างกายมาตั้งแต่ตอนเกิดหรือก่อนหน้านั้น หรือจิตวิญญาณเรามาจากที่อื่นก่อนที่ร่างกายจะเกิดมา เพราะฉันเชื่อในธรรมชาติ ฉันเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยจิตวิญญาณตั้งแต่ก่อนเกิด นั่นเป็นสาเหตุให้เราควรที่จะช่วยกันรักษ์ธรรมชาติ มากกว่าทำลาย และการจากไปของตัวตนในโลกของเรา เป็นเพียงการกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเอง


Our bodies were born on earth. But souls were born elsewhere (2020)

누드 사진 촬영의 기점이 무엇이든, 우리는 누드 사진을 통해 무엇을 전달하고 싶은가?라는 것이 더 중요합니다. 누드사진에 대해 말하면 대부분의 사람들이 묻는 질문은 “예술인가, 야한건가?”입니다. 누드 사진은 그보다 정체성, 정신, 인간성, 자유, 메시지를 남기기 등의 더 많은 의미를 담고 있습니다.
그래서 일부 누드 사진은 눈으로만 보면 이해할 수 있는 것이 아니라 퍼즐처럼 제대로 살펴보고 생각해봐야 합니다. 세상 어디에나 이야기가 있고 여러 면도 있기 때문에 어떤 사진을 말로 설명할 수 없으며 감정으로 이해해야 합니다. 옷을 몸을 덮는 것에 비유한다면 인간의 피부는 아마도 영혼을 덮고 있는 것 같습니다. 겉모습만 보면 아무것도 알 수 없습니다.
아마 저는 인간의 생각에 관심이 있고, 만나거나 접촉하는 사람들을 발견하는 것과 인간의 피부에 매료되어 있기 때문에 제… 사진은… 저와 모델 사이의 소통하는 것을 표현하는 것입니다.
때로는 누드 모델을 찍는 것을 통해 제 이야기를 전하고 제 생각을 표현하기도 하고, 때로는 제 작품을 통해 제 생각에 모델의 정체성을 표현하기도 합니다.
이 사진 세트는 우리의 영혼이 태어날 때부터 우리 몸에 붙어 있었는지, 그 이전부터 붙어 있었는지 아니면 우리 몸이 생기기 전에 우리 영혼이 다른 곳에서 왔는지에 대한 제 질문에서 영감을 받았습니다.
저는 자연을 믿기 때문이며 우리가 태어나기 전부터 정신적으로 자연의 일부라고 믿습니다. 그래서 우리는 자연을 파괴하기보다는 보존하도록 도와야 하며, 세상을 떠나는 자신은 자연 그 자체로 돌아가는 것일 뿐입니다.