From death to life (2020)

พ.ศ. ๒๕๖๓
พอได้ใช้ชีวิตไปครึ่งหนึ่งของอายุขัยเฉลี่ยของคนบนโลกในปัจจุบัน ฉันว่าความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไป อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ หรือเพราะว่าการเห็นโลกในมุมที่ต่างไปของตนเอง
จึงก่อให้เกิดคำถามที่ว่า “ แล้วเราจะทิ้งอะไรเอาไว้ หลังจากที่เราจากไป? แทนความเสียดายชีวิตที่เหลืออยู่ ถ้าเราเป็นเพียงแค่บุคคลธรรมดา ไม่มีชื่อเสียง ไม่มีเงินทอง ไม่ได้ทำความดีที่ยิ่งใหญ่ แล้วหลังจุดจบของชีวิต เราอยากให้คนรอบกาย จำภาพของเราแบบไหนกันนะ? ”
ฉันมีความเชื่อมาตลอดที่ว่า “ มนุษย์เราเป็นเพียงอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งบนโลก เป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆของวัฏจักรของธรรมชาติ เราไม่ใช่เจ้าของโลกนี้ ไม่ใช่เจ้าของธรรมชาติและไม่เคยเป็น มนุษย์เกิดมาเพื่อตักตวงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เผ่าพันธ์ุคงอยู่ แต่มนุษย์ทุกคนก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติในที่สุด ”
การจัดงานเพื่อให้เกียรติและระลึกถึงผู้ที่จากไป เป็นเรื่องเข้าใจได้ เพราะเราอยู่บนโลกที่มีความต่างทางความเชื่อและหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สงสัยในใจตลอดมา คือ จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำตามกันมานั้น ทำเพื่อคนที่จากไปหรือเพื่อคนที่ยังอยู่?
เพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งที่ยังคงเหลือและเกี่ยวพันอยู่ ของผู้ที่จากไป ก็มีเพียงแค่ “ความทรงจำ”
แต่รูปแบบของความทรงจำ ก็สามารถแปลงเปลี่ยนเป็นมาเป็นสสารที่มีชีวิตอีกในรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์แก่ธรรมชาติได้เช่นกัน
แรงบันดาลใจของภาพเซ็ตนี้ : Washington May Become the First State to Legalize Human Composting
อ้างอิง : https://www.nbcnews.com/news/us-news/washington-could-become-first-state-legalize-human-composting-n952421


From death to life (2020)

2020
현재 사람들의 평균 수명의 절반을 살고 보니 저는 죽음이 더 이상 두렵지 않다고 생각합니다. 어쩌면 우리에게 매우 가까운 일 때문이거나 자신이 세상을 다른 시각으로 바라보는 것이기 때문일 수도 있습니다. 따라서 “그럼 남은 인생을 후회하기보다는 우리가 떠난 후에 무엇을 남길 것인가? 우리는 그냥 평범한 사람이고 명예도 돈도 없고, 대단한 일도 하지 않았는데 인생 끝난 후에 주변 사람들에게 나는 어떤 이미지로 기억되기를 바랄까?”라는 질문이 떠올랐습니다. “인간은 지구상의 생명체이고 자연 순환의 작은 구성 요소일 뿐입니다. 우리는 이 세상이나 자연의 주인도 아니고 단 한 번도 주인이 되었던 적이 없습니다. 인간은 천연자원을 이용하면서 혈통을 보존하려고 태어났는데 모든 인간은 결국 자연으로 돌아가야 한다”고 믿어왔습니다. 우리는 서로 다른 믿음과 문화적 차이를 가진 세상에 살고 있기 때문에 세상을 떠난 사람들을 기리고 추모하기 위해 행사를 하는 것을 이해할 수 있습니다. 그런데 마음속으로 늘 궁금했던 것은 우리가 떠난 사람들을 위해 해왔던 대로 일을 하는 것인가? 남은 사람들을 위해 하는 것인가? 왜냐하면 결국에는 떠난 사람들의 남아있는 것은 “기억”뿐이기 때문이다. 하지만 기억은 자연에도 이로운 또 다른 형태의 생명체로 바뀔 수 있습니다.

이 사진 세트에 대한 영감 : Washington May Become the First State to Legalize Human Composting

참고: https://www.nbcnews.com/news/us-news/
washington-could-become-first-state-legalize-humancomposting-
n952421